Generatie 4

Meine Hielkes Hylkema
x Sykje Meines Bergsma
d.v. Meine Harmens Bergsma en Aaltje Sietema

I

1. Hielke Meines Hylkema (27 aug. 1860 eng. - ?)
x Henderika van de Feer ( ?)
(4 juni 1883 sneek)

2. Meine Meines Hylkema (7 dec. 1862 eng. - ?)
x Doetje Prins (29 april 1862 sneek - ?) d.v. Albert Prins en Aaltje Fennema
(x 27 sept. 1888 sneek)

3. Aaltje Meines Hylkema (18 okt. 1865 eng. - ?)
x Hessel Poutsma ( ?)
(7 mei 1891 sneek)

4. Hinke Meines Hylkema (3 juni 1868 eng. - 26 okt. 1914 sneek)
x Leeuwke Bakker ( ?)
(7 mei 1891 sneek)

5. Harmen Meines Hylkema (1 juli 1871 sneek - ?)

6. Wytske Meines Hylkema (20 mei 1875 sneek - ?)


Generatie 5

Meine Meines Hylkema
x Doetje Prins
d.v. Albert Prins en Aaltje Fennema

I

1. Meinard Albert Hylkema (22 juni 1889 sneek - ?)

2. Alida Sophia Hylkema (5 september 1890 sneek - ?)


Generatie 6


Generatie 7Generatie 8