Generatie 4

Klaas Hielkes Hylkema
x Geeltje Theuwes de Jong
d.v. Theuwe Feddes de Jong en Zwaantje Feikes Hogeterp

I

1. Hielke Klases Hylkema (14 feb. 1844 tjerkgaast - 25 dec. 1937 balk)
x Hylkje Willems Koornstra (16 jan. 1850 mirns - 25 aug. 1919 balk) d.v. Willem Hiddes Koornstra en Liesbert Rijkholts de Wilde
(x 18 aug. 1872 gaa) boer te harich (bij balk)

2. Zwaantje Klases Hylkema (16 feb. 1850 balk - ?)
x Johannes van Hout (31 okt. 1839 dokkum - ?) timmerman te balk
(x 14 mei 1871 gaa)

Notities

Deze familietak schrijft de achternaam als Hielkema.

Een zoon van Zwaantje Klazes en Johannes, Klaas van Hout, werd gemeentesecretaris van Gaasterland. Een van zijn zoons werd burgemeester van Stavoren.


Generatie 5

Hielke Klases Hylkema
x Hylkje Willems Koornstra
d.v. Willem Hiddes Koornstra en Liesbert Rijkholts de Wilde

I

1. Klaas Hylkema (24 april 1873 balk - 22 mei 1948 kampen)
x Ittje Meines Bosma (? - 18 mrt. 1952 kampen) d.v. Meinze Klazes Bosma en Ymkje Bendiks Zuiderveld
(x 29 aug. 1907) hervormd predikant te kampen

2. Elisabeth Hylkema (21 febr. 1875 - ?)
x Watze Schilstra (? - ?)
boer te Sondel

3. Geeltje Hylkema (23 nov. 1878 - 23 jan. 1885 gaa)

4. Hittje Hylkema (23 juni 1882 - ?)
x Meine Dijkstra ( ?) boer te Wyckel
(x 4 mei 1905 gaa)

5. Willem Hylkema (20 juni 1886 harich - 1956 balk)
x Jantje Sybolts de Vries (31 juli 18? - 1956 balk)
boer te balk

Notities

Hielke Hielkema uit Zutphen schrijft:

"Klaas Hylkema werd in 1891 gymnasiast in Doetinchem en opgenomen in het internaat van Ds. van Dijk (Chr. Philantropische Inst.). Eindexamen in 1897 en theologische studie te Utrecht; 7.3.1901 candidaat; 2.5.1902 toegelaten tot de Evangeliebediening; 21.5.1902 beroepen te Wilsum. Tot dan toe had Klaas zijn naam steeds Hylkema gespeld, maar na een brandbrief van het Ministerie van FinanciŽn, afd. Eerediensten, blijkt (na onderzoek) dat de juiste spelling Hielkema is. Begin 1907 wordt Klaas beroepen te Kampen waar hij op 7.7.1907 intrede doet. Op 29.8.1907 trouwt hij met Ittje Meinzes Bosma, dochter van Meinze Klazes Bosma (5.1.1838 - 7.11.1889) en Ymkje Bendiks Zuiderveld (1840 - 13.2.1917). De Bosma's hadden een groot veeteelt- en fokbedrijf te Nijega (H.O.N.). De weduwe Ymkje verhuisde in 1890 naar Balk... Mijn ouders zijn steeds te Kampen blijven wonen en daar ook overleden.

Elisabeth (een verhollandsing van Lijsbert) en Watze kregen vier dochters: Kaatje, Geeltje, Hielkje en Hinke.

Hittje Hylkema trouwde met Meine Dijkstra afkomstig uit Harich en boer te Wyckel. Vijf kinderen: Hielkje, Froukje, Geeltje (3.11.1910 - 30.4.1973; trouwde 7.5.1936 met Jouke Kampen, boer te Heidenschap bij Koudum), Jan (werd boer op de "plaats" van zijn vader) en Hielke.

Willem Hylkema werd boer op de plaats van zijn vader onder Balk. Vader Hielke overleed hier ook op 93-jarige leeftijd op 25.12.1937; hij was bij Willem en Jantje komen inwonen na de dood van zijn vrouw op 25.8.1919."


Generatie 6

Klaas Hylkema
x Ittje Meinzes Bosma
d.v. Meinze Klazes Bosma en Ymkje Bendriks Zuiderveld

I

1. Hielke Hylkema (28 aug. 1908 kampen - aug. 2000 zutphen)
x Geertje Posthuma (? ) d.v. Dirk Posthuma en Trijntje van de Bos
(x 29 dec. 1938) leraar klassieke talen te bilthoven, gouda en zutphen

2. Iemkje Anna Hylkema (3 sept. 1910 kampen )
x Popke Freerk Bosma (? - 1961) z.v. Klaas Meinzes Bosma en ?; boer te Wyckel

Notities

Hielke Hylkema doorliep het Gereformeerde Gymnasium in Kampen, werd reserve officier en studeerde Klassieke talen in Utrecht. Leraar te Bilthoven, Gouda en vanaf 1948 te Zutphen aan het Chr. (Baudartuis) College. De familie van zijn vrouw (Posthuma) stamt uit Harlingen.

Iemkje Hylkema trouwde met een volle neef: vader Klaas Meinzes Bosma is een broer van moeder Ittje Meinzes Bosma. Popke Freerk Bosma was boer te Wijckel. Hij was ook wethouder en loco-burgemeester van Gaasterland en tevens dijkgraaf van het Waterschap "De 7 Grietenijen en de Stad Sloten". Vier dochters, alle getrouwd.Willem Hylkema
x Jantje Sybolts de Vries

I

1. Afke Hylkema (? 1917 - na 1971)
x Otte Falkena ( ? smallebrug bij woudsend - )
boer te harich, ens en oudeschoot

2. Hielke Hylkema (14 dec. 1918 - 18 juli 1965)
x Grietje Jelles Stoffelsma( ? )
(x 10 mei 1940 oudega) boer te balk, lid van gemeenteraad en provinciale staten

3. Hielkje Hylkema ( 1920? )
x Pieter Egges Huistra ( ? ) boer te Ysbrechtum
kinderen: Egge Oene (redacteur Fries Dagblad), Jantje, Doutzen, Auke en Afke

Notities

Hielke woonde op de boerderij bij Balk en is daar ook overleden. Hij was boer, maar heeft zich op politiek en maatschappelijk terrein verdienstelijk gemaakt en staat als zodanig vermeld in de Encyclopedie van Friesland. Hij zat onder meer in de Centrale Boeren en Tuinders Bond, Gemeenteraad van Gaasterland en Provinciale Staten.


Generatie 7

Hielke Hylkema
x Geertje Posthuma
d.v. Dirk Posthuma en Trijntje van de Bos

I

1. Klaas Hylkema (13 aug. 1940 ?)
x Foekje Elisabeth Epema (23 aug. 1940 ?) d.v. Tjeerd Epema en Wietske de Jong
(x 9 april 1965)

2. Nienke Hylkema (1 febr. 1944 ?)Hielke Hylkema
x Grietje Jelles Stoffelsma

I

1. Corneliske Hylkema (30 juni 1941 - okt. 1978 balk) ongehuwd

2. Jantje Hylkema (24 aug. 1942)
x Wijtze Wijnstra (?-2002)
wonend te sneek; kinderen: Grietje, Hielke, Willem, Inne Wytze en Helga

3. Anke Hylkema (18 april 1944)
x Hans Suurland (1942)
wonend te schagen; kinderen: Hielke Willem en Ingrid

4. Willem Hielke Hylkema (16 dec. 1946)
x Welmoed de Roos (27 jan. 1950)
(x 27 mei 1977 dokkum) wonend te raard

5. Jelle Uilke Hylkema (25 febr. 1947)
x Froukje Papma (uit ferwerd)
wonend te Casal Palocco bij Rome

6. Afke Hylkema (24 mei 1951)
x Martin Homs (gescheiden)
wonend te hilversum; twee dochters: Eva (1979) en Matthijs (1981)


Generatie 8

Klaas Hylkema
x Foekje Elisabeth Epema

I

1. Laura Wietske Hylkema (13 dec. 1968 )

2. Edzo Hielke Hylkema (12 juni 1971 Heinberg (D))
x Jedidjah Wisse
kinderen:
- Sietse Klaas (29-09-1998 tholen)
- Hidde Andries 2002)Willem Hielke Hylkema
x Welmoed de Roos

I

1. Hielke Willem Hylkema (11 sept. 1979)

2. Tjitske Hylkema (8 mei 1981)

3. Margriet Hylkema (23 januari 1983)

4. Rixt Marije Hylkema (25 december 1986)

5. Amarins Hylkema (17 juli 1990)Jelle Uilke Hylkema
x Froukje Papma

I

1. Nienke Hylkema ( ?)

2. Rixt Hylkema ( ?)